Anunt concurs Formatori

Nr: 27139 din 07.03.2018

ANUNȚ SELECȚIE FORMATORI


În cadrul Proiectului ANTREPRENORIATUL - ȘANSA TA! - POCU/83/3.7/105931

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și prevederile ulterioare, Primăria Comunei Florești, jud. Cluj, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale temporar vacante pentru proiectul ANTREPRENORIATUL-ȘANSA TA!, POCU/83/3.7/105931, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, astfel:
- Formator ( 10 posturi)
Concursul se va organiza la sediul instituţiei din str. Avram Iancu nr 170, com. Floreşti, jud Cluj, conform calendarului următor :
- 22.03.2018, ora 12, 00 : proba scrisă,
- 07.03.2018 - 14.03.2018 perioada pentru depunerea dosarelor, la sediul Primăriei comunei Floreşti, judeţul Cluj.
Conditii de participare la concurs :
I. Condiţii generale
(1) Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
2. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:
Formator ( 10 posturi) -studii superioare de licență minim 3 ani, certificate de calificare
sau absolvire a cursului de formator, experiență profesională specifică sub 5 ani în pregătirea și susținerea de sesiuni de formare în domeniul dezvoltării antreprenoriale, 4 ore /zi.

3. Acte necesare înscrierii la concurs:
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
BIBLIOGRAFIE
Pentru postul de Formator:
- Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Ghidul solicitantului - Condiţii specifice Romania Start Up Plus + Corrigendum Nr. 1 şi Nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice Romania Start Up Plus.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Floreşti, str.Avram Iancu nr.170, loc. Floreşti , respectiv de la secretarul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor - dna Tanţău Sorina, tel. 0727767253, între orele 08.00-16.00.

 

PRIMAR
Şulea Horia Petru

 

 

 


Atribuțiile principale din fișa de post pentru postul
1. Formator
a) Planifică activitatea de formare profesională, pregăteşte materialele necesare acestei activităţi;
b) Stabileşte obiectivele, durata şi conţinutul cursurilor;
c) Stabileşte modul de predare şi efectuează predarea efectivă a cursurilor;
d) Coordonează activităţile de predare teoretice şi lucrările practice;
e) Întocmeşte calendarele de curs;
f) Întocmeşte foile de prezenţă pentru persoanele din grupul ţintă participante la programele de formare;
g) Efectuează evaluarea persoanelor din grupul ţintă participante la programele de formare prin teste scrise sau orale şi probe de lucru;
h) Asigură suport pentru întocmirea documentelor necesare activităţii de predare şi procedurilor de examinare;
i) Centralizează datele referitoare la derularea sesiunilor de instruire şi furnizează informaţiile solicitate de membri echipei de management;
j) Participă la întâlnirile lunare ale echipei de implementare;
k) Îndeplineşte orice alte sarcini alocate de către managerul de proiect referitoare la implementarea proiectului.

 

+ anunt selectie dosare - document atasat

+ anunt rezultate scris - document atasat

+ anunt rezultate interviu - document atasat

+ anunt rezultate finale - document atasat

 

Înapoi


Plateste taxele si impozitele prin serviciul www.ghiseul.ro
Transport Public Galerie Foto Carte de oaspeți

Cont GHISEUL.RO

Pentru autentificarea initiala in contul ghiseul.ro, va rugam sa completati formularul atasat AICI si sa-l trimiteti la adresa de email: plationline@floresticluj.ro

 

Newsletter

OK